Όροι και Προυποθέσεις

Ο παρόντας ιστότοπος (στο εξής «ιστότοπος») αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας παραγωγής και εμπορίας επίπλων Τριανταφύλλου Design και είναι υπό την ιδιοκτησία της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ Τριανταφύλλου που εδρεύει στο 12 ΧΙΛ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ, στο νησί της Λέσβου με επωνυμία ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 800522781 και αρμόδια ΔΟΥ Μυτιλήνης.

Για λόγους απλότητας, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου με τον όρο «πάροχος» ενώ αναφέρονται στο πρόσωπο που διαβάζει αυτούς τους όρους χρήσης με τον όρο «χρήστης».

Ο ιστότοπος παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών και διαθέσιμων ενεργειών στο χρήστη όπως ενδεικτικά της προβολής πληροφοριών, πολυμεσικού υλικού, φορμών επικοινωνίας & συλλογής δεδομένων που έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο χρήστη.

Ο χρήστης, εισερχόμενος στον ιστότοπο και κάνοντας χρήση οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας, αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης ανεπιφύλαχτα και χωρίς καμιά εξαίρεση. Διαφορετικά, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τέλος, ο πάροχος ενδέχεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης όπως και όποτε είναι απαραίτητο. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει περιοδικά τους όρους χρήσης για να διασφαλίσει ότι συμφωνεί με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Παρεχόμενες πληροφορίες
Ο πάροχος δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, ο πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που οφείλονται σε λάθος πληροφόρηση που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου εκ λόγων ανωτέρας βίας, ενώ αναλαμβάνει να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Ο πάροχος δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά από:

τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων.
το περιεχόμενο τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά συνδέσμων, κώδικα ενσωμάτωσης, κλπ) με τον ιστότοπο.
τεχνικές δυσλειτουργίες του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.
δυσλειτουργίες ή ανακρίβειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
ασυμβατότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπο ή τρίτες διασυνδεδεμένες υπηρεσιές, ιστοσελίδες ή ροές δεδομένων.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στα πλαίσια της καλής πίστης, ο πάροχος αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τις πληροφορίες μέσω του ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλου εύλογου μέσου σε σχέση με την εκάστοτε περίσταση.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των τίτλων, κειμένων, σημάτων, γραφιστικών, εικόνων ή οποιασδήποτε μορφής πολυμεσικού υλικού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου ή τρίτων μερών από τα οποία ο πάροχος έχει λάβει τις σχετικές άδειες χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες.
Ως εκ τούτου, το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου προστατεύεται από διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ή/και διεθνών συμβάσεων.
Η παροχή του προαναφερθέντος περιεχόμενου από τον ιστότοπο, δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί από το χρήστη ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του σε καμιά μορφή και για κανένα λόγο χωρίς πρότερη άδεια των αποκλειστικών κατόχων των δικαιωμάτων του περιεχόμενου.

Ευθύνη χρήστη
Ο χρήστης αποδέχεται πως η χρήση του ιστότοπου, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου δύναται να πραγματοποιείται μόνο στα πλαίσια της καλής πίστης. Υπό τα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του νόμου και διεθνών συμβάσεων, δεν επιτρέπεται:
οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή ή παρενόχληση με οποιοδήποτε τρόπο, προσβάλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του παρόχου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που προκαλεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και αλλοίωση ή και δυσλειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής του παρόχου ή τρίτων προσώπων.
οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχόμενου που έχει ως στόχο την συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον πάροχο, εργαζόμενους στον πάροχο ή οποιαδήποτε τρίτο πρόσωπο.
οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που υποκινεί σε ενέργειες αντίθετες στην ισχύουσα νομοθεσία.
η συμπλήρωση ψευδών στοιχείων στην καρτέλα δημιουργίας λογαριασμού του χρήστη καθώς και για λόγους συμπλήρωσης απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία παραγγελίας και αποστολής της.
Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια συναλλαγών
Ο πάροχος δεσμεύεται για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο, την εξυπηρέτηση του χρήστη καθώς και την ασφάλεια των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και Cookies που προσφέρει ο πάροχος δια μέσω του ιστότοπου. Επιπρόσθετα ο χρήστης αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου & Cookies του παρόχου κάνοντας χρήση του ιστότοπου και οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2022